سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

در عشق دوست ای دل شیدا چگونه ای

ای قطره کشاکش دریا چگونه ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - در عشق دوست ای دل شیدا چگونه ای

nv uar n,sj hd ng adnh ]',ki hd

hd rxvi ;ah;a nvdh ]',ki hd

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474627