سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

حدیث عشق بیان کن تو از همان بهتر

که شرح آن باشارت کنی بلب نکنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - حدیث عشق بیان کن تو از همان بهتر

pnde uar fdhk ;k j, hc ilhk fijv

;i avp Hk fhahvj ;kd fgf k;kdتعداد ابیات منتشر شده : 327369