سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

آب و رنگ جمال زیبایان

زیب و حسن کمال زیبائی



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - آب و رنگ جمال زیبایان

Hf , vk' [lhg cdfhdhk

cdf , psk ;lhg cdfhئd


 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455