سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

بچشمم در نیاید هر دو عالم

گرم در دیدهٔ گریان در آئیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - بچشمم در نیاید هر دو عالم

f]all nv kdhdn iv n, uhgl

'vl nv ndniٔ 'vdhk nv Hئdتعداد ابیات منتشر شده : 364441