سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

بود با خصم دستورش چو زین رو نسبتی حاصل

به هرکاو مادح صدر جهان فرضست تهجینشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - بود با خصم  دستورش چو زین  رو نسبتی حاصل

f,n fh owl nsj,va ], cdk v, ksfjd phwg

fi iv;h, lhnp wnv [ihk tvqsj ji[dkaتعداد ابیات منتشر شده : 327369