سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

زهی فرخنده آن دیوان که نام اوست عنوانش

خهی پاینده آن ایوان که نقش اوست آذینشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - زهی فرخنده آن دیوان که نام اوست عنوانش

cid tvokni Hk nd,hk ;i khl h,sj uk,hka

oid \hdkni Hk hd,hk ;i kra h,sj Hbdkaتعداد ابیات منتشر شده : 327355