سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

زمیستی به تواضع فلکی در رفعت

قمرستی به شمایل ملکی در اخلاقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - زمیستی به تواضع فلکی در رفعت

cldsjd fi j,hqu tg;d nv vtuj

rlvsjd fi alhdg lg;d nv hoghrتعداد ابیات منتشر شده : 364482