سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

درکاخ تو بر ابروی حاجب نبود چین

در قصر تو بر حاجب دربان نفتد زنگآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - درکاخ تو بر ابروی حاجب نبود چین

nv;ho j, fv hfv,d ph[f kf,n ]dk

nv rwv j, fv ph[f nvfhk ktjn ck'تعداد ابیات منتشر شده : 364441