سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

آبت گهی ز چاه کشیدم گهی ز جوی

کاهت گهی به نقد گرفتم گهی به وامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - آبت  گهی ز چاه  کشیدم  گهی ز جوی

Hfj 'id c ]hi ;adnl 'id c [,d

;hij 'id fi krn 'vtjl 'id fi ,hlتعداد ابیات منتشر شده : 367950