سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

از حلقهٔ ستاره همی سازمت رکیب

وز رشتهٔ مجره همی آرمت لجامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - از حلقهٔ ستاره همی سازمت رکیب

hc pgriٔ sjhvi ild shclj v;df

,c vajiٔ l[vi ild Hvlj g[hlتعداد ابیات منتشر شده : 361561