سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

میخت کنم ستاره و نعلت کنم هلال

زینت ز زر پخته ستامت ز سیم خامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - میخت کنم ستاره و نعلت کنم هلال

ldoj ;kl sjhvi , kugj ;kl ighg

cdkj c cv \oji sjhlj c sdl ohl


 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361602