سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

نه ریش کس ز مرهمشان جسته اندمال

نه زخم کس ز داروشان دیده التیامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - نه ریش  کس ز مرهمشان جسته اندمال

ki vda ;s c lvilahk [sji hknlhg

ki col ;s c nhv,ahk ndni hgjdhlتعداد ابیات منتشر شده : 367921