سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

همواره در شقاق و ستمشان مدار سیر

پیوسته در نفاق و جفاکرده اقتحامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - همواره در شقاق و ستمشان مدار سیر

il,hvi nv arhr , sjlahk lnhv sdv

\d,sji nv kthr , [th;vni hrjphlتعداد ابیات منتشر شده : 364441