سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

جز چند تنگه از گهر پاک زاده اند

از دودهٔ مکارم و از دوحهٔ کرامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - جز چند تنگه از گهر پاک زاده اند

[c ]kn jk'i hc 'iv \h; chni hkn

hc n,niٔ l;hvl , hc n,piٔ ;vhlتعداد ابیات منتشر شده : 373712