سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ژاژی ز هیچکس نشنیدم به جز مدیح

لغوی ز هیچیک نشنیدم به جز سلامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - ژاژی ز هیچکس نشنیدم به جز مدیح

VhVd c id];s kakdnl fi [c lndp

gy,d c id]d; kakdnl fi [c sghlتعداد ابیات منتشر شده : 373712