سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گفتم اینک گوش بگشا بشنو این شیوا سخن

کز شمیم نغز او مغز خردگیرد زکامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گفتم اینک گوش بگشا بشنو این شیوا سخن

'tjl hdk; ',a f'ah fak, hdk ad,h sok

;c aldl kyc h, lyc ovn'dvn c;hlتعداد ابیات منتشر شده : 367907