سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

خرمی در هردلی مضمر چو شادی در شراب

خوشدلی درهر تنی مدغم چومستی از مدامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - خرمی در هردلی مضمر چو شادی در شراب

ovld nv ivngd lqlv ], ahnd nv avhf

o,angd nviv jkd lnyl ],lsjd hc lnhlتعداد ابیات منتشر شده : 364455