سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

از نثار لعل و گوهر دشت چون دست کریم

وز بخور عود و عنبرکوی چون خوی کرامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - از نثار لعل و گوهر دشت چون دست  کریم

hc kehv gug , ',iv naj ],k nsj ;vdl

,c fo,v u,n , ukfv;,d ],k o,d ;vhlتعداد ابیات منتشر شده : 373712