سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

از نثار لعل و گوهر دشت چون دست کریم

وز بخور عود و عنبرکوی چون خوی کرامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - از نثار لعل و گوهر دشت چون دست کریم

hc kehv gug , ',iv naj ],k nsj ;vdl

,c fo,v u,n , ukfv;,d ],k o,d ;vhl

 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486293