سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

دگرکلیم بحق موسی آنکه طور دلش

پر از تجلی انوار بد ز قرب مدامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - دگرکلیم بحق موسی آنکه طور دلش

n'v;gdl fpr l,sd Hk;i x,v nga

\v hc j[gd hk,hv fn c rvf lnhl


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712