سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

دگر رضا که قضا پیرو ارادهٔ اوست

چنانکه حرف و تکلم مطیع جنبش کامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - دگر رضا که قضا پیرو ارادهٔ اوست

n'v vqh ;i rqh \dv, hvhniٔ h,sj

]khk;i pvt , j;gl lxdu [kfa ;hlتعداد ابیات منتشر شده : 373712