سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

دگر تقی که ز یمن صلاح و تقوی او

نمانده در همه آفاق اسمی از آثامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - دگر تقی  که ز یمن صلاح و تقوی او

n'v jrd ;i c dlk wghp , jr,d h,

klhkni nv ili Hthr hsld hc Hehlتعداد ابیات منتشر شده : 373712