سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

هنوز ناشده در جام بسکه هست لطیف

همی بپرد همراه بوی خود به مشامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - هنوز ناشده در جام بسکه هست لطیف

ik,c khani nv [hl fs;i isj gxdt

ild f\vn ilvhi f,d o,n fi lahlتعداد ابیات منتشر شده : 373712