سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

تشریف فارس راکه نوشتی به نام ما

بر خلف وعده شاید اگر مرحبا زنیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - تشریف فارس راکه نوشتی به نام ما

javdt thvs vh;i k,ajd fi khl lh

fv ogt ,uni ahdn h'v lvpfh ckdlتعداد ابیات منتشر شده : 373712