سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

بس تن که کوفت از چه ز کوپال جان شکر

بت سر که کفت از چه ز صمصام سرفکنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - بس  تن که کوفت از چه ز کوپال جان شکر

fs jk ;i ;,tj hc ]i c ;,\hg [hk a;v

fj sv ;i ;tj hc ]i c wlwhl svt;kتعداد ابیات منتشر شده : 407797