سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

از بسکه کشته پشته گرانبار شد زمین

از بسکه خسته بسته به زنهار شد زمنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - از بسکه  کشته پشته  گرانبار شد زمین

hc fs;i ;aji \aji 'vhkfhv an cldk

hc fs;i osji fsji fi ckihv an clkتعداد ابیات منتشر شده : 407797