سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

هرکس که بود یارش شد خصم با ملال

هرکس که بود خصمش یار با محنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - هرکس که بود یارش شد خصم با ملال

iv;s ;i f,n dhva an owl fh lghg

iv;s ;i f,n owla dhv fh lpkتعداد ابیات منتشر شده : 407782