سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گردش گردون به قدر و جاه شخصت معترف

گردن دوران به جود و شکر مدحت مرتهنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گردش گردون به قدر و جاه شخصت معترف

'vna 'vn,k fi rnv , [hi aowj lujvt

'vnk n,vhk fi [,n , a;v lnpj lvjik

تعداد ابیات منتشر شده : 474552