سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گردش گردون به قدر و جاه شخصت معترف

گردن دوران به جود و شکر مدحت مرتهنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گردش گردون به قدر و جاه شخصت معترف

'vna 'vn,k fi rnv , [hi aowj lujvt

'vnk n,vhk fi [,n , a;v lnpj lvjik

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887