سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ازگوش باز در دل و از جان رود به عرش

در دل ز راه گوش نیوشاکند شتابآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59315