سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ازگوش باز در دل و از جان رود به عرش

در دل ز راه گوش نیوشاکند شتابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - ازگوش باز در دل و از جان رود به عرش

hc',a fhc nv ng , hc [hk v,n fi uva

nv ng c vhi ',a kd,ah;kn ajhf


 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی تکرار اشتباه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی خاتم جاه ترا بادا ز فیروزی نگین ! در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شود در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251656