سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

به جای ابر به کهسار پشته پشته گیاه

به جای برف به گلزار توده توده سمنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - به جای ابر به کهسار پشته پشته گیاه

fi [hd hfv fi ;ishv \aji \aji 'dhi

fi [hd fvt fi 'gchv j,ni j,ni slk

 • جستجوی که سرپای سازم بیایم برت در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474597