سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

به جای ابر به کهسار پشته پشته گیاه

به جای برف به گلزار توده توده سمنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - به جای ابر به کهسار پشته پشته گیاه

fi [hd hfv fi ;ishv \aji \aji 'dhi

fi [hd fvt fi 'gchv j,ni j,ni slk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165