سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

وآخر که به دارالامان رسیدی

ایمن نشوی از فریب شیطانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - وآخر که به دارالامان رسیدی

,Hov ;i fi nhvhghlhk vsdnd

hdlk ka,d hc tvdf adxhkتعداد ابیات منتشر شده : 407782