سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گیهان و عمود تو عاد و صرصر

دوران و جنود تو نوح و طوفانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گیهان و عمود تو عاد و صرصر

'dihk , ul,n j, uhn , wvwv

n,vhk , [k,n j, k,p , x,thkتعداد ابیات منتشر شده : 407782