سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

صلت نداد مرا زان سبب که خواست دلش

که آشکار شود این لطیفهٔ پنهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - صلت نداد مرا زان سبب که خواست دلش

wgj knhn lvh chk sff ;i o,hsj nga

;i Ha;hv a,n hdk gxdtiٔ \kihkتعداد ابیات منتشر شده : 407797