سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

تن جدا از روح چونان دست مظلوم از علاج

سر تهی از مغز چونان جام مسکین از شرابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - تن جدا از روح چونان دست مظلوم از علاج

jk [nh hc v,p ],khk nsj lzg,l hc ugh[

sv jid hc lyc ],khk [hl ls;dk hc avhfتعداد ابیات منتشر شده : 373712