سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

بر یکی توسن عیان بینند صد اسفندیار

در یکی جوشن نهان یابند صدافراسیابآیا این شعر را می پسندید؟


 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی مشوش در همه ی آثار
 • جستجوی تنهایی در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی نفس در عبید زاکانی
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 76892