سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

مغز به ستخوان چنان فسرده که گویی

تعبیه کردند سنگ خاره به ستخوانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - مغز به ستخوان چنان فسرده که   گویی

lyc fi sjo,hk ]khk tsvni ;i ',dd

jufdi ;vnkn sk' ohvi fi sjo,hk

تعداد ابیات منتشر شده : 478466