سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

رحم به خورشید آیدم که درین فصل

تابد هر بامداد با تن عریانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - رحم به خورشید آیدم که درین فصل

vpl fi o,vadn Hdnl ;i nvdk twg

jhfn iv fhlnhn fh jk uvdhk

 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی شعر بلغالعلی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391