سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

بسکه بهم در هوا ز شدت سرما

یافته پیوند قطره قطرهٔ بارانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - بسکه بهم در هوا ز شدت سرما

fs;i fil nv i,h c anj svlh

dhtji \d,kn rxvi rxviٔ fhvhk

تعداد ابیات منتشر شده : 478361