سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ای ملک ای آفتاب ملک که جز تو

کس نشنیدست آفتاب سخندانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - ای ملک ای آفتاب  ملک که جز تو

hd lg; hd Htjhf lg; ;i [c j,

;s kakdnsj Htjhf soknhk

تعداد ابیات منتشر شده : 508620