سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

نه بود پیل دمان هرکش بود خرطوم وگاز

نه بود شیر ژیان هرکس بود چنگال و نابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - نه بود پیل دمان هرکش بود خرطوم وگاز

ki f,n \dg nlhk iv;a f,n ovx,l ,'hc

ki f,n adv Vdhk iv;s f,n ]k'hg , khf


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561