سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گفتم ای غلمان دنیا ای بهشت خاکیان

ای ستارهٔ نازپرور ای فرشتهٔ بی نقابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گفتم ای غلمان دنیا ای بهشت خاکیان

'tjl hd yglhk nkdh hd fiaj oh;dhk

hd sjhviٔ khc\v,v hd tvajiٔ fd krhf

تعداد ابیات منتشر شده : 486263