سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

امروز تویی دشمن مردم به حقیقت

کاشوب تن و شور دل و آفت جانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - امروز تویی دشمن مردم به حقیقت

hlv,c j,dd nalk lvnl fi prdrj

;ha,f jk , a,v ng , Htj [hkd

تعداد ابیات منتشر شده : 478361