سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

صله یی از من و ماشان نشود عاید کس

من و ماشان علم الله که کم از ما و من استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - صله یی از من و ماشان نشود عاید کس

wgi dd hc lk , lhahk ka,n uhdn ;s

lk , lhahk ugl hggi ;i ;l hc lh , lk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509580