سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ضمیرم زلف او خواهدکه وصف ضیمران گوید

روانم روی او جوید که شوق یاسمن داردآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112595