سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ضمیرم زلف او خواهدکه وصف ضیمران گوید

روانم روی او جوید که شوق یاسمن داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - ضمیرم زلف او خواهدکه وصف ضیمران گوید

qldvl cgt h, o,hin;i ,wt qdlvhk ',dn

v,hkl v,d h, [,dn ;i a,r dhslk nhvn


 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776