سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

تیغش به چه ماند به یکی سوزان آتش

عزمش به چه ماند به یکی پران صرصرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - تیغش به چه ماند به یکی سوزان آتش

jdya fi ]i lhkn fi d;d s,chk Hja

ucla fi ]i lhkn fi d;d \vhk wvwv

تعداد ابیات منتشر شده : 474522