سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گلاب و شکر آمیزند و نقل و شهد و شیرینی

دف و شیپور بنوازند و رود و شندف و مزهرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گلاب و شکر آمیزند و نقل و شهد و شیرینی

'ghf , a;v Hldckn , krg , ain , advdkd

nt , ad\,v fk,hckn , v,n , aknt , lcivتعداد ابیات منتشر شده : 288239