سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

فنای هرچه به گیتی به قهر او مدغم

بقای هرچه به گیهان به مهر او مضمرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - فنای هرچه به  گیتی به قهر او مدغم

tkhd iv]i fi 'djd fi riv h, lnyl

frhd iv]i fi 'dihk fi liv h, lqlv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165