سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

درین جهان و برون زین جهان چو جان در جسم

درین جهان و فزون زین جهان چو جان در برآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - درین جهان و برون زین  جهان چو جان در جسم

nvdk [ihk , fv,k cdk [ihk ], [hk nv [sl

nvdk [ihk , tc,k cdk [ihk ], [hk nv fv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165