سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

چون بخت تو ز بخت تو اعدای تو سمین

چون تیغ تو ز تیغ تو اعدای تو نزارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - چون بخت تو ز بخت تو اعدای تو سمین

],k foj j, c foj j, hunhd j, sldk

],k jdy j, c jdy j, hunhd j, kchv

تعداد ابیات منتشر شده : 466260