سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ای ’ ترک کاشغر ای شمع غاتفر

ای سرو کاشمر ای ماه قندهارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - ای ’ ترک کاشغر ای شمع غاتفر

hd ’ jv; ;hayv hd alu yhjtv

hd sv, ;halv hd lhi rknihv

تعداد ابیات منتشر شده : 466260