سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

آزادی من با اثر بذل تو آسان

آسایش من بی نظر فضل تو دشوارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - آزادی من با اثر بذل تو آسان

Hchnd lk fh hev fbg j, Hshk

Hshda lk fd kzv tqg j, na,hv


 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی فال در همه ی آثار
 • جستجوی دور در حافظ
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • جستجوی می در فردوسی
 • جستجوی سخن سر به سر موبدان را بگوی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251670